Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Warsztaty dla Ukrainy

Spotkanie odbyło się Pod Dębami. Całość dochodu z warsztatu została przeznaczona na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.